کادر فنی شرکت گسترش صنعت ایران

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مدرك تحصيلي

سوابق اجرايي

مدت

سمت

1

سعید آزمون

فوق لیسانس عمران

43

مدیر پروژه

2

کمال خاتون آبادی

فوق لیسانس عمران

40

مدیر پروژه

3

رحیم کیاور

لیسانس عمران

40

مدیر پروژه

4

مهدي اسدیان

فوق لیسانس معماری

26

مدیر پروژه

5

قربانعلی درخشان

لیسانس عمران

15

سرپرست کارگاه

6

مهندس امینی

لیسانس صنایع

31

سرپرست تاسیسات

7

حمیدرضا عسگری

لیسانس مکانیک

25

سرپرست تاسیسات

8

سعید صفری

لیسانس عمران

15

سرپرست دفتر فنی

9

وحيد حسن پور

لیسانس عمران

12

دفتر فني

10

پژمان معدني

لیسانس برق

4

دفتر فني

11

پریشاد آزادسرو

لیسانس عمران

6

دفتر فنی

12

پریناز ازادسرو

فوق لیسانس عمران

4

دفتر فنی

13

بهراد سودبخش

لیسانس عمران

5

اجرایی

14

بهروز مولایی

لیسانس مکانیک

30

اجرایی

15

مهندس کلایه

لیسانس مکانیک

10

اجرایی

16

بهزاد صفری

لیسانس مکانیک

9

اجرایی

17

مهندس نسرین پور

لیسانس برق

15

اجرایی

18

علیرضا حامدی حق

لیسانس عمران

41

دفتر فنی

19

مسعود جعفری

لیسانس عمران

10

مدیر پروژه

20

محمد فاضل منش

لیسانس صنایع

8

کنترل پروژه

.