تاریخچه شرکت ساختمانی گسترش صنعت ایران


شرکت ساختمانی گسترش صنعت ایران در سال 1362به کوشش جمعی از مدیران و مهندسین با سابقه که تا قبل از آن تجربیات ارزنده و گرانقدری را در پروژهای گو ناگون عمرانی کشور اندوخته بودند با هدف تلاش در راه توسعه عمران وآبادانی ایران عزیز تشکیل گردید و در طی مدت کوتاهی از عمر فعالیت خود توانست گام های بلندی در عرصه فعالیت های مختلف عمرانی در سطح ایران عزیز بردارد وبه ایفای نقش سازنده خود در صنایع گوناگون به ویژه بخش نیرو و صنعت بپردازد و در حال حاضر با داشتن حدود 330نفر پرسنل عهددارانجام خدمات تعهدی و قراردادی در بخش های مختلف صنعتی کشور می باشد.

شرکت ساختمانی گسترش صنعت ایران در طول دو دهه حیات پر بار خویش ضمن بهره گیری از تکنولوژی روز تلاش نموده است که همواره در عرصه ارائه خدمات فنی و مهندسی در رشته ساختمان ،پویایی تشکیلات خود را حفظ نماید.در این راستا هم اینک این شرکت در حال استقرار سیستم مدیریت کیفیت ،ایزو 14000-9000در درون سازمان خود می باشد وامید آن دارد تا با استقرار آن بتواند بهروری از پتانسیل نیرو های کار آمد ومجرب خود را افزایش دهد و با اتکاءبه این فرایند موفقیت های روز افزونی را به کارنامه خود بیافراید .

.