پروژه بیمارستان آموزشی دانشکده آزاد اسلامی
کارفرما دانشگاه آزاد اسلامی

.